środa, 16 grudnia 2015

53 Łódzki Rajda Pamięci

Zapraszamy na kolejny Łódzki Rajd Pamięci organizowany przez Koło Przewodników im. Rajmunda Rembielińskiego, OŁ PTTK im. Jana Czeraszkiewicza.
Rajd odbędzie się 16.01.2016 r.
Partnerami rajdu są: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci ŁodziRegulamin rajdu:


53 Łódzki Rajd Pamięci jest kontynuacja Rajdu Pamięci Radogoszcz. Przy nieco zmienionej nazwie w kolejnych latach uczestnicy będą poznawali różne miejsca związane z bohaterstwem i martyrologią naszych przodków.
I. Obsługa rajdu

Kierownik Rajdu                     -  Bolesław Wojciechowski
Kierownictwo trasy I               -  Patrycja Czudak, Sławomir Kwiatkowski
Kierownictwo trasy II              - Dariusz Chwalborski, Ewelina Górecka
Kierownik mety                       -  Bogdana Kucharska, Elżbieta Gapińska, Anna Włodarczyk

Obsługę rajdu stanowić będą przewodnicy łódzcy.

II. Cele Rajdu:
1.      Poznawanie Łodzi z nawiązaniem do jej wielokulturowości i ukazanie jej jako miasta atrakcyjnego turystycznie i krajoznawczo.
2.        Realizacja zadań edukacji regionalnej wśród uczących się z wszystkich typów łódzkich szkół i placówek.
3.        Zachęcenie do zdobywania odznak turystyczno-krajoznawczych PTTK.
4.        Zachęcenie uczestników rajdu do angażowania się w działalność PTTK
5.        Zapoznanie uczestników Rajdu z martyrologią społeczeństwa Łodzi i okolic w latach 1939-1945.
6.        Zapalenie ognia pamięci i złożenie hołdu pomordowanym.

III. Program rajdu.
Zbiórka i start - Muzeum Tradycji Niepodległościowych na Radogoszczu w dniu 16.01.2016. godz. 9.00
Meta rajdu w SP 81 ul. Emilii Plater 28/32czynna w godzinach 11,00 – 14,00, gdzie wydawane będą potwierdzenia zdobytych punktów na odznaki oraz inne świadczenia.

IV. Trasy rajdu
Trasa I. Radogoszcz – Liściasta - Park Julianowski – Park Szarych Szeregów – SP 81  (meta). Długość trasy ok. 9 km.  Start w po uroczystościach na Radogoszczu do godz. 10.00

Trasa II. Radogoszcz – Park Julianowski – Park Szarych Szeregów – SP 81  (meta). Długość trasy ok. 5 km.  Start w po uroczystościach na Radogoszczu do godz. 10.00


V. Warunki uczestnictwa:
1.        Rajd ma charakter popularny i jest dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych.
1.        Przyjmowane będą zgłoszenia drużyn, jak i zgłoszenia indywidualne. Młodzież szkolna będzie przyjmowana na rajd tylko według zgłoszeń szkoły (pod opieką nauczycieli lub innych osób dorosłych). Pisemne zgłoszenia grupowe winny zawierać, imię i nazwisko, numer legitymacji PTTK (dla członków) oraz - w przypadku drużyn - nazwę zgłaszającego (szkoły, przedszkola, instytucji, klubu, koła, itd.).
2.        Pisemne zgłoszenia oraz wpisowe przyjmowane będą w Biurze Oddziału Łódzkiego PTTK , ul. Wigury 12a, I p., pok. 105 w dniach 11-14.01.2016r. od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00- 16.00 lub telefonicznie na nr telefonu 42-636-87-64.
     (W przypadku zgłoszeń telefonicznych, opłaty dokonywane będą na Starcie Rajdu. Zgłoszenia będą przyjmowane także w piątek 16.01.2016r.  i na starcie imprezy w dniu 16.01.2016r.. W przypadku zgłoszeń telefonicznych oraz zapisów w dn.dn. 15 i 16 września organizator nie gwarantuje otrzymania świadczeń w pełnym zakresie. Znaczki wydawane będą w Biurze Oddziału w późniejszym terminie.)
3.        W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają: opis trasy o charakterze krajoznawczym, pamiątkowy znaczek, poczęstunek, dyplom dla grup zorganizowanych, potwierdzenia punktów na: OTP, Siedmiomilowe Buty i potwierdzenia do innych odznak w/g indywidualnych potrzeb.

VI. Opłaty za udział w rajdzie.
Kadra PTTK oraz młodzież szkolna zrzeszona w PTTK
(opłacona składka za 2015 / 2016.)                                                                                      6,- zł
Członkowie PTTK (opłacona składka za 2015 / 2016) i młodzież
szkolna nie zrzeszona w PTTK                                                                                             7,- zł
Pozostali                                                                                                                               8,- zł
Opiekunowie grup szkolnych, Kół PTTK i SKKT (l opiekun na min. 10 uczestników), zwolnieni z opłat wpisowego. Opiekunowie Ci otrzymują takie same świadczenia, jak uczestnicy.
W przypadku nie zgłoszenia się w dniu rajdu wpisowe nie będzie zwracane.

VII. Informacje dodatkowe.
Uczestników rajdu obowiązuje znajomość niniejszego regulaminu, przestrzeganie Karty Turysty, przestrzeganie zasad ruchu drogowego i innych zasad bezpieczeństwa.

Uczestnicy nie będą ubezpieczeni przez organizatorów i biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu, względnie na osobie uczestnika lub z jego winy.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie kierownictwu rajdu.

Słonecznej pogody, dobrego wypoczynku oraz wielu miłych wrażeń -
Życzy
Obsługa Rajdu